Kallelse till Vårmötet 2019

Tisdagen 26 mars kl 18.00 i klubbhuset.

Dagordning:


I. – mötet öppnas
– fastställande av röstlängd
 – frågan om kallelse till vårmötet har skett på ett korrekt sätt
 – fastställande av dagordningen
 – val av ordförande och sekreterare för mötet
 – val av två protokolljusterare/rösträknare

II.
– styrelsens verksamhetsberättelse för 2018
 – styrelsens ekonomiredovisning för 2018 – resultatrapport och balansräkning
– revisorernas revisionsberättelse
– fastställande av resultat- och balansräkningen
– frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

III.
– målsättningar för 2019
 – fastställande av budget för 2019

IV. – styrelsens svar på en motion från kioskkommittén 2018

 V.
– övriga frågor Stadgeenliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga i klubbhuset fr.o.m.15 mars.

VÄLKOMMEN!
styrelsen