KALLELSE TILL VÅRMÖTET 2018

KALLELSE TILL VÅRMÖTET 2018

Torsdagen 22 mars kl. 18.00 i klubbhuset.

Dagordning:

I.

  – mötet öppnas

– fastställande av röstlängd

  – frågan om kallelse till vårmötet har skett på ett korrekt sätt

  – fastställande av dagordningen

  – val av ordförande och sekreterare för mötet

  – val av två protokolljusterare/rösträknare

II.

  – styrelsens verksamhetsberättelse för 2017    

  – styrelsens ekonomiredovisning för 2017 – resultatrapport och balansräkning    

  – revisorernas revisionsberättelse

– fastställande av resultat- och balansräkningen

– frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser    

III.

    målsättningar för 2018

  – fastställande av budget för 2018

IV.

beslut ang. anläggning av 30-50-metersbana och dess sammanfogning med befintligt övningsområde

V.

– övriga frågor

Stadgeenliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga i klubbhuset fr.o.m. 15 mars.

VÄLKOMMEN!

Styrelsen