KALLELSE TILL HÖSTMÖTET 2017

Torsdagen 30 nov. kl. 18.00 i klubbhuset.

I.

a – mötet öppnas

b – frågan om kallelse till höstmötet har skett på ett korrekt sätt

c – fastställande av dagordningen

d – val av ordförande och sekreterare för mötet

e – val av två protokolljusterare/rösträknare

II.

a – fastställande av avgifter för 2018

b – preliminära målsättningar för 2018

c – preliminär budget för 2018

III.

a – val av ordförande för år 2018

b – val av två ordinarie styrelseledamöter för åren 2018-2019

c – val av en styrelsesuppleant för åren 2018-2019

d – val av två valberedare samt en adj. ledamot för åren 2018-2019

e – val av två revisorer samt en suppleant för år 2018

IV.

  – val av kommittéer

V.

– ev. motioner – – övriga frågor

Stadgeenliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga i klubbhuset fr.o.m. 16 nov.