Kallelse till höstmöte

Torsdagen den 29 november så är det höstmöte på Götaströms Golfklubb.

Dagordning:

I.
a    –     mötet öppnas

b    –     frågan om kallelse till höstmötet har skett på ett korrekt sätt

c    –     fastställande av dagordning

d    –     val av ordförande och sekreterare för mötet

e    –     val av två protokolljusterare/rösträknare 

II.
a    –     fastställande av avgifter för 2019                                                                     

b    –     målsättningar för 2019

c    –     preliminär budget för 2019

 

III.
a    –     val av ordförande för år 2019

b    –     val av ordinarie styrelseledamöter

c    –     val av styrelsesuppleanter

d    –     val av valberedning

e    –     val av två revisorer

IV.
– Val av kommittéer

V.
– Ev . motioner

VI.
– Övriga frågor

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga i klubbhuset fr.o.m. 22 nov.

VÄLKOMMEN!

Styrelsen