Kallelse till Höstmöte 2019

Torsdagen 28 nov. kl. 18.00 i klubbhuset.

Utdrag ur dagordningen:
a    –     fastställande av avgifter för 2020
b    –     målsättningar för 2020
c    –     preliminär budget för 2020
d    –     val av ordförande för år 2020
e    –     val av ordinarie styrelseledamöter
f     –     val av styrelsesuppleanter 
g    –     val av valberedning
h    –     val av två revisorer
 i    –     val av kommittéer
j     –     ev. motioner

VÄLKOMMEN!
Styrelsen