Kallelse till Höstmöte

KALLELSE TILL HÖSTMÖTET 2020
Torsdagen 3 dec. kl. 18.00 i klubbhuset.

Dagordning:

I.
a    –     mötet öppnas
b    –     frågan om kallelse till höstmötet har skett på ett korrekt sätt
c    –     fastställande av dagordningen
d    –     val av ordförande och sekreterare för mötet
e    –     val av två protokolljusterare/rösträknare

II.
a    –     fastställande av avgifter för 2021           
b    –     målsättningar för 2021
c    –     preliminär budget för 2021       

 III.
      –     redovisning och ev. beslut ang. ”miljonprojektet”     

  IV.
a    –     val av ordförande för år 2021 
b    –     val av två ordinarie styrelseledamöter för åren 2021-2022
c    –     val av en styrelsesuppleant för åren 2021-2022
d    –     val av valberedning samt en adj. ledamot för åren 2021-2022
e    –     val av två revisorer för år 2021

V.
      –     val av kommittéer   
VI.
      –     ev. motioner  

VII.  
–     övriga frågor

OBS!   Föranmälan krävs för deltagande! Anmälan till receptionen senast 1 dec.!  
            Något beslut om miljonprojektet kommer inte att fattas av höstmötet. Beslutet skjuts upp till vårmötet -21.

Stadgeenliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga i klubbhuset.

VÄLKOMMEN!
styrelsen