Kallelse till höstmöte

Torsdagen 30 november är det Höstmöte i Götaströms GK. Platsen är klubbhuset och tiden 18.00.
Efter mötet bjuder vi på smörgåstårta. Därför vill vi ha din anmälan senast 24 november.

KALLELSE TILL HÖSTMÖTET 2023

Torsdagen 30 nov. kl. 18.00 i klubbhuset.

Dagordning:

I.
a    –     mötet öppnas
b    –     frågan om kallelse till höstmötet har skett på ett korrekt sätt
c    –     fastställande av dagordningen
d    –     val av ordförande och sekreterare för mötet
e    –     val av två protokolljusterare/rösträknare

II.
a    –     medlemsenkäten 2023 och målsättningen framöver                                                                                        

b    –     preliminär budget för 2024                                                                                                  

c    –     fastställande av avgifter för 2024

III.       
a    –     val av ordförande för år 2024
b    –     val av två ordinarie styrelseledamöter för åren 2024-2025
c    –     val av en styrelsesuppleant för åren 2024-2025
d.   –     val av två revisorer för år 2024
e    –     val av valberedning för 2024

IV.
      –     val av kommittéer 

V.
      –     ev. motioner

VI.   

      –     övriga   frågor                                                                                                          

Stadgeenliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga i klubbhuset.

VÄLKOMMEN!
styrelsen